Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanovy o.s. Pamír

Stanovy občanského sdružení „PAMIR, o.s. - útulek pro staré a týrané koně“
 
Čl. 1
Název a sídlo
Název sdružení: Pamir, o.s. - útulek pro staré a týrané koně (dále jen sdružení)
Anglický ekvivalent: Pamir - shelter for old and maltreat horses
Sídlo sdružení: Stará Osada 23, 615 00 Brno
Sdružení působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky.
 
Čl. 2
Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
 
Čl. 3
Základní cíle sdružení
-         ochrana zvířat, zejména koní, což je hlavním cílem sdružení
-         vybudování a provozování kvalitní záchytné stanice (stáje) pro umístění koní starých, nemocných, jatečních a týraných, popřípadě dalších domácích zvířat
-         provozování hipoterapie a hiporehabilitace
-         zřízení a provozování non-stop telefonické linky pro hlášení podezření z týrání zvířat
-         pronájem volných míst majitelům koní k jejich ustájení
-         ekologická výchova, vzděláváni a osvěta i prostřednictvím tisku a médií
 
Čl. 4
Formy činnosti sdružení
1.       Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2.       Formami činnosti sdružení je zejména poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany zvířat, zejména:
-         vydávání propagačních materiálů na pomoc týraným zvířatům
-         praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany zvířat
-         účast ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany zvířat
-         kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj cíl ochranu zvířat
-         organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu zvířat
-         poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení
 
Čl. 5
Členství ve sdružení
1.       Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15ti let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas výboru sdružení.
2.       Člen sdružení má právo:
-         účastnit se jednání členské schůze
-         volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů
-         předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení
-         podílet se na praktické činnosti
3.       Člen sdružení má povinnost:
-         dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení
-         aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
-         účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce
4.       Členství ve sdružení zaniká:
-         doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru sdružení
-         úmrtím člena sdružení
-         zánikem sdružení
-         vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy
5.       Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
6.       Člen je povinen před ukončením členství vypořádat veškeré případné závazky vůči sdružení.
7.       Výší členských příspěvků stanoví výbor sdružení.
 
Čl. 6
Organizační uspořádání
Strukturu sdružení tvoří:
-         členská schůze
-         výbor
-         revizor sdružení
A.       Členská schůze
I.                   Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází minimálně dvakrát ročně. Členská schůze:
-         schvaluje změny a úpravy stanov sdružení
-         volí a odvolává výbor sdružení a revizora sdružení
-         schvaluje rozpočet sdružení předkládaný výborem
-         schvaluje zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní uzávěrku za předešlý rok
-         určuje koncepci sdružení a jeho cíle na příští období
-         rozhoduje o vyloučení člena
-         volí čestné členy sdružení
-         rozhoduje o zániku sdružení
II.               Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do jednoho měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá revizor. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení. Nesejde-li se usnášení schopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi a ta je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení.
B.       Výbor
I.       Výbor je výkonným orgánem sdružení, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Ze svého středu volí předsedu sdružení, který řídí jeho činnost. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Schůze výboru sdružení je volně přístupná všem členům sdružení. Výbor sdružení připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrhy cílů další činnosti.
II.   Výbor sdružení má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.
C.       Revizor sdružení
I.          Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Jeho funkčním obdobím je jeden rok.
II.        Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, tyto předkládá členské schůzi. Revizor dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
 
Čl. 7
Jednání jménem sdružení
Jménem sdružení jedná jeho předseda, případně předsedou písemně zmocněný jiný člen sdružení.
 
Čl. 8
Hospodaření sdružení
1.                   Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
2.                   Ke zjištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a ke zjištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.
3.                   Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (vydáváním propagačních materiálů, služby, atd). Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
4.                   Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 v souladu s formami činnosti uvedených v čl. 4 těchto stanov.
 
Čl. 9
Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení
V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.
 
Tyto stanovy byly přijaty a schváleny přípravným výborem dne 19. dubna 2009.
TOPlist
aktualizováno: 05.10.2018 22:25:35